Department of Textiles

Faculty

Dr. Arindam Basu

Dr. Arindam Basu

Abhijit Pal

Abhijit Pal

Dr. M.S.Parmar

Dr. M.S.Parmar

Vivek Agarwal

Vivek Agarwal

Sanjeev Shukla

Sanjeev Shukla

M.K.Bansal

M.K.Bansal

Shweta Saxena

Shweta Saxena

Pankaj Kumar

Pankaj Kumar

Dr. Nidhi Sisodia

Dr. Nidhi Sisodia

Prakash Khude

Prakash Khude

Durgesh Maurya

Durgesh Maurya

Ravi Sonkar

Ravi Sonkar